A- A+

АКТУАЛНО

26 юни – Световен ден за борба с наркоманиите (23.06.2017)

На вниманието на управителите на лечебни и здравни заведения (23.06.2017)

Образователни игри „Ние знаем как да бъдем здрави” (23.06.2017)

Информация за готовността на откритите плувни басейни за летния сезон на 2017 г. (19.06.2017)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 12.06.2017 г. – 18.06. 2017 г. (19.06.2017)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.06 – 15.06.2017 г. (19.06.2017)

Победители в кампанията “Движи се и победи – пролет 2017” (16.06.2017)

Победители във фотоконкурса“Нашата здравословна храна“ (15.06.2017)

Резултати от третия етап на кампанията “Движи се и победи – пролет 2017” (12.06.2017)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 05.05.2017 г. – 11.06. 2017 г. (12.06.2017)

Резултати от конкурс за длъжността инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве”, в Регионална здравна инспекция – Велико Търново (12.06.2017)

Резултати от конкурс за длъжността инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести” в Регионална здравна инспекция – Велико Търново (12.06.2017)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец май (06.06.2017)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец май (06.06.2017)

Международно сравнително изпитване (23.05.2017)

На вниманието на ОПЛ (22.05.2017)

Кампания “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ” - пролет 2017 (19.04.2017)

Морбили (20.03.2017)

Образци на таблици за здравословното състояние на децата и учениците през 2016 г. и проведените здравно-образователни дейности в детските и учебни заведения за календарната 2017 г. (02.02.2017)

Информация във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС) №98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в същия (19.01.2017)

На вниманието на всички лечебни заведения – формуляри за статистически отчети (03.01.2017)

Информация за пътуващите до и гражданите на ЕС, които пребивават в региони с местно предаване на вируса Зика (13.07.2016)

На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ! (20.04.2016)

На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани (14.04.2016)

 


РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време: Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Работно време на Звеното за административно обслужване: 8³º - 17ºº
Работно време на Регионална картотека на медицинската експертиза: 7³º - 16ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


АНКЕТИ

Анкета за оценка на удовлетвореността на клиентите  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ