A- A+

ФК 8.7-03 ОКА-13

АНКЕТНА КАРТА

        

          І. Използване на услуги

          1. Досега използвали ли сте услуги, предлагани от ОК А (орган за контрол вид А)
          (може да посочите повече от един отговор)

                    Контрол на физични фактори (шум, микроклимат, осветеност)

                    Контрол на химични агенти в работната среда

                    Контрол на химичен агент - прах в работната среда

          ІІ. Достъп до информация

          1. Кой е предпочитаният от Вас канал за достъп до информация?
          (може да посочите повече от един отговор)

                    Интернет страницата на РЗИ

                    Нормативни актове

                    Печатни и електронни медии

                    Информационни табла

                    Посещение на място

          2. Лесен ли е достъпа на информация за ОК А и услугите, които извършва?

          3. Писмената информация за ОК А (табла, формуляри) според Вас е:

                    - ясна и разбираема

                   

                    - точна и пълна

          ІІІ. Качество на предоставените услуги

          1. Служителите от ОК оказаха ли съдействие при решаването на проблема Ви?

          2. Според Вас качеството на услугите извършвани от ОК А е:

          3. Склонни ли сте отново да използвате наши услуги?

          4. Бихте ли препоръчали нашите услуги на Ваши колеги, партньори, клиенти и приятели?

          ІV. Отношение на служителите към клиентите

          1. Имайки предвид последния Ви контакт със служители на ОК, как бихте определили обслужването на клиентите?

          2. Служителите се отнасят с мен по същия начин, както с останалите клиенти

          V. Какви са Вашите конкретни предложения по:

          (може да посочите повече от един отговор)

                    Организацията на работа

                    Информация и начина на представянето й

                    Качеството на обслужване

                    Отношение на служителите към клиентите

                    Компетентност на служителите

                    Обстановката, в която се предоставят услугите

                    Предложения:

                   
          VІ. За Вас

                    Фирма:

                   

                    Име:

                   
         

          Информацията от анкетните карти ще бъде използвана само и изключително от служителите на ОК А, с цел подобряване на административното обслужване на физическите и юридическите лица.