A- A+

Приета със заповед № 1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед № 1250/21.12.2013 г.
Изменена януари 2015 г. съгл. заповед № РД-08-55/16.01.2015 г.
Изменена април 2016 г. съгл. заповед № РД-08-168/26.04.2016 г.

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РЗОК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, ПРИ НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРАКТИКИ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 961)

Становище на Министерство на здравеопазването относно преценката за недостатъчност, регламентирана в чл.81 от Закона за лечебните заведения

Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за лечебните заведения, чл. 81
Закон за здравното осигуряване, чл. 62

          Цел:
          Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на Удостоверение за недостатъчност на медицински специалисти по дадена медицинска специалност, удостоверяващо че в същото населено място няма регистрирани лечебни заведения за извънболнична специализирана помощ по съответната специалност или регистрираните медицински специалисти са недостатъчни и лицата могат да сключат договор с Националната здравноосигурителна каса.

Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

          Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

          Звено за административно обслужване (ЗАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.org, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

          Заявители
          Заявители на административната услуга са:
          - лекари, регистрирали индивидуална практика за извънболнична специализирана медицинска помощ;
          - управители на лечебни заведения за извънболнична помощ (групови практики за специализирана извънболнична медицинска помощ /ГПСИМП/, медицински центрове /МЦ/, медико-дентални центрове /МДЦ/, диагностично-консултативни центрове /ДКЦ/, медико-диагностични лаборатории /МДЛ/).
          Необходими документи
          Лекари, регистрирали индивидуална практика за извънболнична специализирана медицинска помощ, подават писмено заявление по образец (Приложение №1 към настоящата процедура) или заявяват услугата устно, като прилагат:
          - становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ, където работят по трудов договор;
          - седмичен график за работа в индивидуалната практика за извънболнична специализирана медицинска помощ.
          Управители на лечебни заведения за извънболнична специализирана помощ (ГПСИМП, МЦ, МДЦ, ДКЦ, МДЛ), подават писмено заявление по образец (Приложение №2 към настоящата процедура) или заявяват услугата устно, като посочват всички лекари, за които се иска удостоверение за сключване на договор с РЗОК, и прилагат:
          - становища от ръководителите на съответните лечебни заведения за болнична помощ, където работят по трудов договор посочените в заявлението или протокола лекари – за всеки от посочените лекари;
          - седмични графици за работа в лечебното заведения за извънболнична специализирана помощ за всеки от посочените в заявлението или протокола лекари.
          - Поименни седмични графици за работа на всеки от посочените в заявлението лекари.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

         Приложение №1: Образец на заявление (за индивидуални практики)
         Приложение №2: Образец на заявление (за ГПСИМП, МЦ, МДЦ, ДКЦ, МДЛ)

Начини на заявяване на услугата

          Заявлението (Приложение №1 или №2 към настоящата процедура), заедно с приложените към него изискуеми документи, се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Н. Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
          Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.org. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.) В случай на подаване на документите по електронен път оригиналите им се предоставят в срок от 3 работни дни.
          Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в Звеното за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.
          Вътрешен ход на административната услуга
          Заявлението или протоколът, заедно с приложените документи се входира в деловодната система с входящ индекс на заявлението РД - 20 и след резолюция на директора на инспекцията се предава в дирекция „Медицински дейности“ (МД).
          Заявлението или протоколът се предава на главен експерт от дирекция МД, който в срок от 3 работни дни от подаване на заявлението извършва проверка на документите. При наличие на несъответствия и/или непълноти, заявителят се уведомява писмено за необходимостта от допълване на преписката и се определя срок за отстраняване на несъответствията и/или непълнотите. Срокът за издаване на Удостоверение за недостатъчност спира да тече от деня на уведомяване на заявителя.
          Преценката за недостатъчност се прави от директора на регионалната здравна инспекция или от определена от него със заповед комисия в срок до 10 работни дни от заявяването на услугата.
          Преценката за недостатъчност по ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗЛЗ се извършва в зависимост от потребностите от медицинска помощ съгласно Националната здравна карта.
          Удостоверението или мотивираният отказ се изготвят в два екземпляра – за заявителя и втори за съгласуване с директора на дирекция “Медицински дейности”, след което се представят за подпис от директора на РЗИ.
          След подписване на удостоверението, същото се подпечатва с печата на РЗИ.
          В срок до 14 календарни дни от датата на заявяване на услугата удостоверението се предава в Звеното за административно обслужване на РЗИ.
          То се връчва на заявителя срещу представена лична карта или срещу представено нотариално заверено пълномощно на представител на заявителя.
          Удостоверението може да бъде получено и чрез лицензиран пощенски оператор на предварително посочен от заявителя точен адрес, като разходите за изпращането са за сметка на заявителя, или сканирано по електронен път.
          Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция „Медицински дейности”.
          Отказ за издаване на удостоверение за недостатъчност:
          При липса на недостатъчност или непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок, директорът на РЗИ прави мотивиран отказ за издаване на Удостоверение за недостатъчност, като уведомява писмено заявителя за това.
          Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
          Срок за предоставяне на услугата: 14-дневен срок, ако няма непълноти в представените документи.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

          Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.org в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

          Срок за валидност на удостоверението за недостатъчност:
          Удостоверението за недостатъчност е в сила до подписването на нов Национален рамков договор или прекратяване на сключения договор между специалистите или съответните лечебни заведения с НЗОК.
          Издаденото удостоверение за недостатъчност се прекратява при постъпило в РЗИ искане от специалиста или съответното лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.
          Прекратяването на издадено Удостоверение за недостатъчност се извършва с писмена заповед на директора на РЗИ -Велико Търново, в която се посочва датата, от която се прекратява действието му.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

          Не се заплаща за услугата.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

          Министърът на здравеопазването.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

          По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.