A- A+

Приета със заповед № 1075 / 07.11.2011 г.
Изменена декември 2013 г. съгл. заповед № 1250/21.12.2013 г.
Изменена януари 2015 г. съгл. заповед № РД-08-55/16.01.2015 г.
Изменена юни 2016 г. съгл. заповед № РД-08-211/06.06.2016 г.

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ОТКРИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ И ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ

Правно основание за предоставянето на административната услуга

Закон за здравето - чл.104, ал. 1;
Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции - чл. 31, ал. 2, т. 6;
Наредба за медицинската експертиза - чл. 3, ал. 1 и чл. 4;
Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи - чл. 6 и чл. 7.

         Цел:
         Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на заповеди за сформиране на лекарски консултативни комисии и актуализация на същите при необходимост.

         Предмет:
         А. Заповедта на директора на РЗИ за сформиране на лекарска консултативна комисия (ЛКК) дава право за осъществяване на дейности по освидетелстване на лицата:
         1. за продължаване на отпуск за временна неработоспособност над 14 дни за едно или повече заболявания без прекъсване;
         2. за трудоустрояване за повече от един месец;
         3. за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения;
         4. за професионално ориентиране;
         5. чиито болнични листове са издадени еднолично и са обжалвани;
         6. когато са подали жалба срещу лекуващия лекар (лекар по дентална медицина) по повод неправилна оценка на работоспособността им и отказ да се издаде болничен лист;
         7. за подготовка на документи и насочване към ТЕЛК при предхождаща временна неработоспособност;
         8. за извършване на преценка по чл. 3, ал. 5 от ПУОРОМЕ и РКМЕ и издаване на "Медицинско удостоверение" по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и от министъра на правосъдието;
         9. за изготвяне на документи съгласно други нормативни актове.
До 31 декември ръководителите на лечебни заведения представят своите предложения за състава на ЛКК за следващата календарна година.
         Б. Издаването на заповед за промяна в обстоятелствата по ЛКК дава възможност за извършване на промени в състава или закриване на сформираните ЛКК, както и всички на други обстоятелства, посочени в заповедта.
При настъпили структурни промени, ЛКК се актуализира/закрива своевременно.
         В лечебните заведения се създават лекарски консултативни комисии като органи на медицинската експертиза на временната неработоспособност.
         Лекарските консултативни комисии са общи и специализирани. В състава на ЛКК влизат не по-малко от двама постоянни членове - лекари с призната специалност, един от които е председател.
         а) общата ЛКК е с постоянен състав и в нея се включват трима специалисти: терапевт, невролог, хирург (ортопед); председателства се от специалист по вътрешни болести с не по-малко от 7 години трудов стаж по специалността; общата ЛКК не разглежда случаите с психични и очни заболявания и гледане и придружаване на деца до 16-годишна възраст, които се разглеждат от съответната специализирана ЛКК; в заседанията на общата ЛКК участват и тримата специалисти;
         б) специализирани ЛКК (неврологични, хирургични, очни, УНГ и т. н.) се създават, при условие, че в дадените медицински специалности има необходимите кадрови възможности.
         По изключение лекар може да участва в две ЛКК - в лечебно заведение за болнична помощ и в лечебно заведение за извънболнична помощ, при условие че работи и в двете лечебни заведения.
         Лекари от лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ (индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ) не могат да участват в съставите на ЛКК.
         При наличие на повече от един медицински център, стоматологичен център или диагностично-консултативен център на територията на населеното място по преценка на директора на РЗИ може да се създават специализирани ЛКК с участието на специалисти от различните центрове или групови практики за специализирана помощ.
В лечебните заведения за болнична помощ се създават специализирани ЛКК по отделения и клиники и обща ЛКК в съответствие с гореуказаните изисквания за кадрова обезпеченост.
         Сформираните със заповед на директора на РЗИ лекарски консултативни комисии имат право да осъществяват медицинска експертиза на временната неработоспособност при условия и ред, регламентирани в Закона за здравето, Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
         Ръководителите на лечебните заведения, към които има сформирана ЛКК са длъжни в 3-дневен срок да уведомяват РЗИ за всяка настъпила промяна в обстоятелствата по издадената заповед за сформиране на ЛКК.

Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

        Директорът на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

        Звено за административно обслужване (ЗАО) в РЗИ – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.bg, с работно време от 8.30 до 17.00 ч.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

         Заявители
         Ръководители на лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ на територията на област Велико Търново.

         Необходими документи
         Предложение от ръководителя на лечебното заведение по образец (Приложение №1 към настоящата процедура за сформиране на ЛКК или Приложение №2 – за промяна в състава или закриване на ЛКК).

         Вътрешен ход на процедурата
         Предложението, попълнено приложение № 1 (или № 2), се подава в звеното за административно обслужване в РЗИ Велико Търново по реда на описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура.
         Предложението се резолира за дирекция „Медицински дейности” (МД).
         Предложението за издаване на административния акт – заповед за сформиране, промяна или заличаване на ЛКК, се адресира до директора на РЗИ - Велико Търново.
         В срок от 3 работни дни от подаване на предложението главен експерт от дирекция МД, определен от директора на дирекцията, извършва проверка на направените предложения за състав на ЛКК.
         При наличие на несъответствия или непълноти, заявителят се уведомява писмено за необходимостта от допълване на преписката и се определя срок за отстраняването им.
         Проектът за заповед за сформиране на ЛКК се изготвя от главен експерт в дирекция „Медицински дейности” и в срок до 7 календарни дни от подаване на предложението и придружаващите го документи или отстраняване на непълнотите, преписката се представя за съгласуване на директора на дирекция МД.
         В срок до 3 работни дни директорът на дирекция МД изразява становище по представените документи.
         Заповедта за сформиране на ЛКК или мотивирания отказ за издаването й се издава в два екземпляра: за заповедната книга в РЗИ и за регистъра на РЗИ - Велико Търново като втория екземпляр се парафира от главен експерт в дирекция МД и директора на дирекция МД, след което се представят на директора на РЗИ - Велико Търново за подпис.
         След подписване, заповедите се подпечатват с печата на РЗИ - Велико Търново.
         Копия от заповедта се изпращат на лечебното заведение, РКМЕ, на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, на РЗОК- Велико Търново, на ТЕЛК - Велико Търново и на ТЕЛК – Павликени.
         Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция „Медицински дейности”.

         Срок за предоставяне на услугата
         14 календарни дни

         Отказ за издаване на Заповед за сформиране на ЛКК:
         При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок или несъответствие на направеното предложение с нормативните изисквания директорът на РЗИ прави мотивиран отказ за сформиране на ЛКК и уведомява писмено заявителя за това.
         Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

         Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на заповедта за сформиране на ЛКК:
         В 7-дневен срок от настъпване на събитието представителя на лечебното заведение следва да уведоми за това писмено РЗИ. В този случай, РЗИ издава препис на заповед за сформиране на ЛКК.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

         Приложение №1 - към чл.7, ал.1 от ПУОРОМЕР и РКМЕ (Предложение за ЛКК);
         Приложение №2 - към чл.7, ал.1 от ПУОРОМЕР и РКМЕ (Предложение за актуализация/закриване на ЛКК);

Начини на заявяване на услугата

         Предложението (попълнено приложение №1 или №2 към настоящата процедура) се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Н. Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
         Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.bg. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.)

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

         Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.bg в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

         Заповедта за сформиране на ЛКК се издава за срок до 15 януари на следващата календарна година. Действието й се прекратява с изтичане на срока или при настъпване на промяна в обстоятелствата с последващо издаване на нова заповед на директора на РЗИ за актуализация на предходната.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

         Няма предвидени такси за настоящата услуга.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

         Директорът на РЗИ.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

         По реда и в сроковете, регламентирани с Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

         rzi-vt@rzi-vt.bg