A- A+

Утвърдена със Заповед №1075/07.11.2011 г. на Директора на РЗИ – Велико Търново
Изменена през м. декември 2013 г., съгласно Заповед №1250/21.12.2013 г.
Изменена май 2016 г. съгл. заповед № РД-08-187 /18.05.2016 г.

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 558)

         Във връзка с новата Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (Обн. ДВ. бр. 7 от 19.01.2018 г.), РЗИ – Велико Търново временно преустановява приемането на заявления за обучение и изпит за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации до получаване на заповед от министъра на здравеопазването, определяща регионалните здравни инспекции, имащи право на това.

Правно основание за предоставянето на административната услуга

Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
Закон за здравето – чл. 62, ал. 1 и ал. 2.

        Предмет:
        Удостоверение за правоспособност на изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) се издава на лица с най-малко средно образование след завършен курс на обучение, усвоени знания и успешно положен изпит. Лицата с тази правоспособност могат да извършват дейности, като изпълнители по дезинфекция, дезинсекция и дератизация към специализирани фирми за ДДД услуги, регистрирани от МЗ.
        Лица с медицинско и биологично образование (лекари, биолози, санитарни инспектори и фелдшери) могат да получат удостоверение за правоспособност за изпълнител на дейност по дезинфекции, дезинсекции и дератизации след положен изпит, без да участват в квалификационен курс. Изпитът се полага и съответно заплаща в НЦЗПБ или в РЗИ.

Орган, който предоставя административата услуга/ издава индивидуалния административен акт

        Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация се издава от директора на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката

        Звено за административно обслужване (ЗАО) в РЗИ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски” №23; тел. 062 614 331; електронна поща: office@rzi-vt.org, с работно време от 8:30 до 17:00 ч.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

        Заявители
        Всички физически и юридически лица със средно или висше образование.

        Необходими документи
        - Заявление (Приложение №2 към настоящата процедура) до директора на РЗИ за включване в курс/полагане на изпит за придобиване на правоспособност за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
        - Диплом за завършено средно или висше образование;
        - Документ за платена такса.

        Вътрешен ход на процедурата
        Услугата се заявява в Звеното за административно обслужване на РЗИ – Велико Търновопо по описаните по-долу начини на заявяване на услугата.
        Подаденото заявление или протокол се завежда в дневник и се предава за допълнително вписване в автоматизираната деловодна информационна система на РЗИ под индекс РД-20.
        По служебен път заявлението или протокола се предава на директора на РЗИ – Велико Търново, който го резолира до директора на дирекция „Надзор на заразните болести” (НЗБ). Заявлението/протоколът и приложените документи се предават на директора на дирекция НЗБ, който организира и осъществява контрол над последващите действия, а именно:
        1. Предоставяне на информация за насрочения курс в сайта на РЗИ. Уведомяване на всички участници допълнително и по телефона;
        2. Провеждане на обучението по утвърдена програма от МЗ, като продължителността на обучението е 40 учебни часа;
        3. Полагане на изпит след завършване на курса от изпитна комисия, състояща се от директор на дирекция НЗБ, главен инспектор и биолог.
        4. Лица с медицинско или биологично образование (лекари, биолози, санитарни инспектори и фелдшери) полагат изпит, без да участват в квалификационният курс.
        5. Издаване на Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на лицата, в 7-дневен срок от полагане на изпита.
        Изготвените в дирекция НЗБ удостоверения се предоставят на директора на РЗИ за подпис и след оформяне в деловодството се предават в Звеното за административно обслужване за получаване от заявителите срещу подпис или за изпращане чрез лицензиран пощенски оператор или по електронна поща.
        Копия на издадените Удостоверения за придобиване на правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации се съхраняват в отдел „Противоепидемичен контрол”, дирекция НЗБ.

        Отказ за издаване на Удостоверението за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация:
        При неуспешно положен изпит за правоспособност на лицето.

        Права и задължения на лицата:
        Лицата, притежаващи Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, могат да изпълняват тези дейности към специализирани ДДД фирми.
        Същите са длъжни да спазват чл.чл. 14, 15, 16, 17 и 18 от Наредба №3 на МЗ от 24.01.2005 г. за условията и реда на извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

        Приложение №2

Начини на заявяване на услугата

        Заявлението (Приложение №2 към настоящата процедура), заедно с приложените към него изискуеми документи, се подава в Звеното за административно обслужване в РЗИ - Велико Търново, ул. „Н. Габровски” № 23; тел. 062 614 - 331; всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч.
        Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: office@rzi-vt.org. (За повече информация вижте рубриката „Административно обслужване”, „Електронни услуги” на сайта на РЗИ Велико Търново.) В случай на подаване на документите по електронен път оригиналите им се предоставят най-късно преди началото на обучението или преди полагане на изпита в случаите, когато не се провежда обучение.
        Услугата може да бъде заявена и устно пред служителя в Звеното за административно обслужване. Устното заявяване на услугата се отразява в протокол по образец (Приложение №3 към настоящата процедура). Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице от ЗАО, което го е съставило.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

        Ниво 2: Едностранна комуникация – предоставяне на информация за услугата и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри на адрес www.rzi-vt.org в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Административни услуги“.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

        Срок за валидност на удостоверението за провоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация – удостоверението е безсрочно.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

        На основание приложение 4 към чл. 29 г от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето се дължат следните такси:
        1. За провеждане на курс за обучение, изпит и издаване на удостоверение за изпълнители на ДДД дейности, по утвърдена от министъра на здравеопазването програма, за 1 лице – 259 лв.
        2. За полагане на изпит и издаване на удостоверение за изпълнители на ДДД услуги, за лица по чл. 11, ал. 1 от Наредба №3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации – 19 лв.

        Забележка:
        Лице, което е изгубило Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация, следва да уведоми писмено РЗИ – Велико Търново. В този случай РЗИ издава препис на издаденото Удостоверение, след заплащане на такса от 6 лв (на основание чл. 35 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето).

        Начини на плащане
        Горе упоменатите такси могат да бъдат заплатени по следните начини:
        1. Чрез терминално устройство ПОС в касата на РЗИ (стая 204) с адрес:
            гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, ет. 2 и с работно време от 8:30 до 17:00 ч.;
        2. В брой – на касата на РЗИ (стая 204) на горния адрес и с горното работно време;
        3. По банков път:
        IBAN BG16UNCR75273140017801, BIC UNCRBGSF – Уникредит БУЛБАНК АД, клон Велико Търново.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

        Министърът н аздравеопазването.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

        Неприложимо.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

        rzi-vt@rzi-vt.org