A- A+

Списък на служителите от РЗИ - Велико Търново, подали декларации

по чл.12 т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

последна актуализация на 11.01.2018

Структурни звена и длъжностни наименования

Име

Ръководство

Заместник директор

д-р Красимира Петрова

Главен секретар

инж. Виолина Енева

Обща администрация

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

Директор на дирекция

Данаил Данаилов

Главен експерт

Мария Коевска

Главен експерт

Ясен Сидеров

Главен специалист - организатор "Обработка на информация"

Весела Караджова

Главен счетоводител

Цветомир Маринов

Главен експерт

Нели Стефанова

Главен експерт "Човешки ресурси"

Цанка Мирчева

Главен специалист - счетоводител

Габриела Първанова

Главен специалист - касиер

Тодорка Шопова

Младши експерт "Административно обслужване"

Стоян Стоянов

Главен специалист - организатор "Деловодно обслужване"

Димитринка Бонева

Главен специалист - организатор МТС и поддръжка

Иван Вълков

Специализирана администрация

Дирекция "Медицински дейности"

Директор на дирекция

д-р Цветанка Маринова

Главен експерт

д-р Екатерина Личева

Главен експерт

д-р Кристина Иванова

Главен експерт

д-р Валентин Кефиров

Главен експерт

Елка Димитрова

Главен експерт

инж. Младен Герасимов

Главен експерт

Данаил Димитров

Главен експерт

Ценка Цветанова-Чаушева

Главен специалист РКМЕ

Жана Горанова

Главен специалист РКМЕ

Галя Пейкова

Главен специалист

Елена Савова

Главен специалист

Румяна Тенджеркова

Главен специалист

Евгени Димитров

Главен специалист

Силвия Павловска

Дирекция "Обществено здраве"

Директор на дирекция

 

Отдел "Държавен здравен контрол"

Началник на отдел

д-р Лора Бижева

Главен инспектор

д-р Мариана Баръмова

Главен инспектор

инж. Неонила Ганчева

Главен инспектор

д-р Христина Славчева

Главен инспектор

инж. Цветанка Цветкова

Главен инспектор

д-р Нели Иванова

Инспектор

Маргарита Иванчева

Инспектор

Антоанета Николова

Инспектор

Десислава Димитрова

Инспектор

Йордан Вълчев

Инспектор

Елена Георгиева

Инспектор

Александра Стоянова-Тодорова

Инспектор

Иван Иванов

Главен специалист - организатор "Обработка на информация"

Силвия Павловска

Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

Началник на отдел

д-р Светлана Моминска

Главен експерт

Йорданка Илиева

Главен експерт

Анелия Козлева

Главен инспектор

инж. Маринела Карачолева

Инспектор

Камелия Чакалова

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Директор на дирекция

д-р Ирина Млъзева

Главен инспектор

д-р Елка Михайлова

Главен инспектор

д-р Петър Серафимов

Главен инспектор

д-р Люся Кралева

Главен инспектор

д-р Христина Макариева

Главен инспектор

д-р Юлия Дринчева

Главен експерт

Светлозара Долмова

Главен експерт

д-р Анастасия Анастасова

Главен експерт

д-р Кремена Русева

Инспектор

Росица Димова

Инспектор

Вилислава Иванова

Младши експерт

Росица Хубанова

Младши експерт

Виолетка Кирчева

Младши експерт

Румяна Добрева

Младши експерт

Райна Конакчиева

Дирекция "Лабораторни изследвания" (орган за контрол вид А)

Директор на дирекция

Иваничка Калчева

Главен експерт

д-р Таня Владкова

Главен експерт

Янка Войнова

Главен експерт

Стоянка Николова

Главен експерт

Румен Герджиков

Главен експерт

инж.Валентина Първева

Главен експерт

Силвия Пенева

Младши експерт

Даниела Стефанова

Младши експерт

Нели Еленова-Борисова

Главен специалист - анализатор

Лилия Йовчева

Главен специалист - анализатор

Марийка Горсова

Главен специалист - анализатор

Валентина Трифонова

Главен специалист - организатор "Обработка на информация"

Маринела Бобева

Главен специалист - организатор "Измерване на физични фактори"

Петя Андреева

Напуснали служители

 

Инспектор

Даниела Чучулска

Главен експерт

д-р Поля Стоянова

Главен експерт

Румяна Първова

Младши експерт

Елисавета Крондева

Инспектор

Геновева Иванова

Главен специалист - организатор "Обработка на информация"

Дочка Брайнова

Инспектор

Нина Стоянова

Инспектор

д-р Нина Колева

Главен специалист

Зорница Ненова

Инспектор

Ваня Първанова

Младши юрисконсулт

Мария Братоева

Младши юрисконсулт

Вили Арабаджиева

Младши юрисконсулт

Габриела Генчева

Младши юрисконсулт

Христо Ангелов

Главен специалист

Елена Кьорчева

Инспектор

Ревасие Селим

Главен експерт

д-р Ана Ангелова

Главен експерт ТРЗ и човешки ресурси

Надежда Алтънова

Инспектор

Ивалина Караколева

Младши експерт

д-р Христина Христова

Младши експерт

Петър Тодоров

Младши експерт

Деница Николова

Младши експерт

Николай Александров

Главен експерт

Ралица Манафова

Главен специалист - анализатор

инж. Николинка Бейска

Главен експерт

инж. Маргарита Минкова

Главен специалист - анализатор

Цветанка Тотева

Главен специалист

Йорданка Тончева

Главен експерт

Димитър Славчев

Главен специалист ОМСИ

Гинка Миевска

Главен специалист "Регистри"

Йорданка Иларионова

Главен юрисконсулт

Албена Драгнева-Маноилова

Главен инспектор

Пламен Лазаров

Младши инспектор

Дианка Енчева

Младши експерт

инж. Галина Славчева-Пенева

Главен експерт

Славка Цанева

Младши инспектор

Емил Василев

Младши инспектор

Румен Рачев

Главен специалист

Ирка Колева

Главен експерт

инж. Бистра Рауцова-Чанева

Главен експерт

д-р Соня Крънчева

Младши експерт

Нелка Сабахова

Младши експерт

Виолета Дупалова

Главен специалист - анализатор

Гинка Минчева

Главен специалист

Милена Касакова

Директор на дирекция

д-р Веска Войчева

Началник на отдел

д-р Мариета Алексиева

Главен експерт

д-р Петя Тошева

Младши инспектор

Валентина Атанасова

Младши инспектор

Таня Марчева

Младши инспектор

Ценка Тодорова

Главен експерт

Маргарита Бонева

Младши инспектор

Александра Кондоферска

Главен експерт

д-р Георги Янев