A- A+

Списък на служителите от РЗИ - Велико Търново, подали декларации

по чл.12 т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

последна актуализация на 22.02.2017

Структурни звена и длъжностни наименования

Име

Ръководство

Главен секретар

инж. Виолина Енева

Обща администрация

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

Директор на дирекция

Данаил Данаилов

Главен експерт

Мария Коевска

Главен експерт

Ясен Сидеров

Главен специалист - организатор "Обработка на информация"

Весела Караджова

Главен счетоводител

Цветомир Маринов

Главен експерт

Нели Стефанова

Главен експерт "Човешки ресурси"

Цанка Мирчева

Главен специалист - счетоводител

Габриела Първанова

Главен специалист - касиер

Тодорка Шопова

Младши експерт "Административно обслужване"

Стоян Стоянов

Главен специалист - организатор "Деловодно обслужване"

Димитринка Бонева

Главен специалист - организатор МТС и поддръжка

Иван Вълков

Специализирана администрация

Дирекция "Медицински дейности"

Директор на дирекция

д-р Екатерина Личева

Главен експерт

д-р Цветанка Дребова

Главен експерт

д-р Поля Стоянова

Главен експерт

д-р Кристина Иванова

Главен експерт

Елка Димитрова

Главен експерт

инж. Младен Герасимов

Главен експерт

Данаил Димитров

Главен експерт

Ценка Цветанова-Чаушева

Младши експерт

Елисавета Крондева

Главен специалист РКМЕ

Жана Горанова

Главен специалист РКМЕ

Галя Пейкова

Главен специалист

Елена Савова

Главен специалист

Румяна Тенджеркова

Главен специалист

Евгени Димитров

Главен специалист

Силвия Павловска

Дирекция "Обществено здраве"

Директор на дирекция

 

Отдел "Държавен здравен контрол"

Началник на отдел

д-р Лора Бижева

Главен инспектор

д-р Мариана Баръмова

Главен инспектор

инж. Неонила Ганчева

Главен инспектор

д-р Христина Славчева

Главен инспектор

инж. Цветанка Цветкова

Главен инспектор

д-р Нели Иванова

Инспектор

Геновева Иванова

Инспектор

Маргарита Иванчева

Инспектор

Антоанета Николова

Инспектор

Десислава Димитрова

Инспектор

Йордан Вълчев

Инспектор

Елена Георгиева

Инспектор

Александра Стоянова-Тодорова

Главен специалист - организатор "Обработка на информация"

Дочка Брайнова

Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

Началник на отдел

д-р Светлана Моминска

Главен експерт

Йорданка Илиева

Главен експерт

Румяна Първова

Главен инспектор

инж. Маринела Карачолева

Инспектор

Камелия Чакалова

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Директор на дирекция

д-р Ирина Млъзева

Главен инспектор

д-р Елка Михайлова

Главен инспектор

д-р Петър Серафимов

Главен инспектор

д-р Люся Кралева

Главен инспектор

д-р Христина Макариева

Главен инспектор

д-р Юлия Дринчева

Главен експерт

Светлозара Долмова

Главен експерт

д-р Анастасия Анастасова

Главен експерт

д-р Кремена Русева

Инспектор

д-р Нина Колева

Инспектор

Росица Димова

Инспектор

Даниела Чучулска

Инспектор

Нина Стоянова

Инспектор

Ваня Първанова

Младши експерт

Росица Хубанова

Младши експерт

Виолетка Кирчева

Младши експерт

Румяна Добрева

Младши експерт

Райна Конакчиева

Дирекция "Лабораторни изследвания" (орган за контрол вид А)

Директор на дирекция

Иваничка Калчева

Главен експерт

д-р Таня Владкова

Главен експерт

Янка Войнова

Главен експерт

Стоянка Николова

Главен експерт

Румен Герджиков

Главен експерт

инж.Валентина Първева

Главен експерт

Силвия Пенева

Младши експерт

Даниела Стефанова

Младши експерт

Нели Еленова-Борисова

Главен специалист - анализатор

Лилия Йовчева

Главен специалист - анализатор

Марийка Горсова

Главен специалист - анализатор

Валентина Трифонова

Главен специалист - организатор "Обработка на информация"

Маринела Бобева

Главен специалист - организатор "Измерване на физични фактори"

Петя Андреева