A- A+

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 19.06.2017 г. – 25.06. 2017 г. (26.06.2017)

Кандидатстване за финансиране по проект "Специализация в здравеопазването" (26.06.2017)

26 юни – Световен ден за борба с наркоманиите (23.06.2017)

На вниманието на управителите на лечебни и здравни заведения (23.06.2017)

Образователни игри „Ние знаем как да бъдем здрави” (23.06.2017)

Информация за готовността на откритите плувни басейни за летния сезон на 2017 г. (19.06.2017)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.06 – 15.06.2017 г. (16.05.2017)

Победители в кампанията “Движи се и победи – пролет 2017” (16.06.2017)

Победители във фотоконкурса“Нашата здравословна храна“ (15.06.2017)

Резултати от третия етап на кампанията “Движи се и победи – пролет 2017” (12.06.2017)

Резултати от конкурс за длъжността инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве”, в Регионална здравна инспекция – Велико Търново (12.06.2017)

Резултати от конкурс за длъжността инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести” в Регионална здравна инспекция – Велико Търново (12.06.2017)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец май (06.06.2017)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец май (06.06.2017)

Международно сравнително изпитване (23.05.2017)

На вниманието на ОПЛ (22.05.2017)

Кампания “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ” - пролет 2017 (19.04.2017)

Морбили (20.03.2017)

Образци на таблици за здравословното състояние на децата и учениците през 2016 г. и проведените здравно-образователни дейности в детските и учебни заведения за календарната 2017 г. (02.02.2017)

Информация във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС) №98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в същия (19.01.2017)

На вниманието на всички лечебни заведения – формуляри за статистически отчети (03.01.2017)

На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ! (20.04.2016)

На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани (14.04.2016)