A- A+

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 09.10.2017 г. – 15.10. 2017 г. (16.10.2017)

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (12.10.2017)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - инспектор в дирекция ”Надзор на заразните болести” в РЗИ – Велико Търново – 3 (три) бройки (09.10.2017)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - главен експерт в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Велико Търново (09.10.2017)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - главен експерт в дирекция „Лабораторни изследвания“ в РЗИ – Велико Търново (09.10.2017)

Кампания “Движи се и победи” есен - II етап 14 октомври 2017 год. Ксилифор (06.10.2017)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец септември (05.10.2017)

Кампания “Движи се и победи” есен - I етап Резултати (04.10.2017)

Информация за дейността по държавния здравен контрол през месец септември (04.10.2017)

Кампания “Движи се и победи” есен - I етап 30 септември 2017 год. Буковска екопътека (27.09.2017)

Търг с тайно наддаване (20.09.2017)

Общински конкурс за рисунка по безопасност на движението (20.09.2017)

Информация за готовността на учебните заведения на територията на област Велико Търново за новата 2017/2018 учебна година (14.09.2017)

10 септември 2017 – Световен ден за превенция на самоубийствата (07.09.2017)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново за 2016 (07.08.2017)

На вниманието на ОПЛ (24.07.2017)

Кандидатстване за финансиране по проект "Специализация в здравеопазването" (26.06.2017)

На вниманието на управителите на лечебни и здравни заведения - Практическо ръководство за безопасно управление на отпадъците от лечебните и здравни заведения (23.06.2017)

Международно сравнително изпитване (23.05.2017)

На вниманието на ОПЛ (22.05.2017)

Морбили (20.03.2017)

Образци на таблици за здравословното състояние на децата и учениците през 2016 г. и проведените здравно-образователни дейности в детските и учебни заведения за календарната 2017 г. (02.02.2017)

Информация във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС) №98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в същия (19.01.2017)

На вниманието на всички лечебни заведения – формуляри за статистически отчети (03.01.2017)

На вниманието на всички лекари, работещи в лечебни заведения за болнична помощ, които ще сключват договор с НЗОК за извънболнична помощ! (20.04.2016)

На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани (14.04.2016)