A- A+

Опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ГОТОВНОСТТА НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА НОВАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

         През периода 01-12.09.2017 г., по предварително уточнен с общинските администрации план-график, бяха извършени съвместни проверки във всички 90 учебни заведения в 10-те общини на областта, с цел оценка на готовността им за учебната година и по изпълнението на издадените 31 предписания за привеждане в съответствие със здравните изисквания. В хода на проверките беше изяснено, че 2 от училищата в областта се закриват (ОУ с. Горско Ново село и ОУ с. Страхилово), а Професионалната гимназия по селско стопанство в Боруш се слива с Професионалната гимназия по хранителни технологии в гр. Г. Оряховица, като материалната база в Боруш ще продължи да се използва. Двете помощни училища във Велико Търново и с. Ново село са преобразувани в Центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), съгласно нормативните изисквания в Закона за предучилищно и училищно образование.
         Към 13.09.2017 г. са изпълнени 20 от издадените предписания. Постъпили са 11 молби от директори на учебни заведения за удължаване срока на предписанията, за които РЗИ – Велико Търново е дала съгласието си (ПМГ „Васил Друмев” – гр. Велико Търново, ПГТ „Д-р П. Берон“ – гр. Велико Търново, ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Водолей, община Велико Търново, ОУ „Елин Пелин“ – с. Първомайци, община Г. Оряховица, СУ „Ив. Момчилов” – гр. Елена, НУ „Н. Козлев” – гр. Лясковец, ПГАТ „Цанко Церковски“ – гр. Павликени, ОУ „Бачо Киро“ – гр. Бяла черква, СУ „Цветан Радославов“ – гр. Свищов, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила, община Свищов и СУ „Св. Климент Охридски“ – с. Камен, община Стражица), като в 4 от обектите някои от мероприятията са изпълнени. Предписанията са за ремонтни дейности, изискващи големи инвестиции (подмяна на дограми, пребоядисване на стени и тавани в класните стаи, коридори и физкултурни салони, основен ремонт на санитарни възли, подмяна на учебна мебел, изграждане на нови ел. инсталации, с цел осигуряване на луминесцентно осветление, подмяна на отоплителни инсталации и други), поради което за част от тях не са осигурени финансови средства през настоящата година, а в други са започнати или предстоят ремонтни дейности по европейски проекти. Така напр. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила, община Свищов се извършва ремонт по проект, който се очаква да приключи до началото на м. ноември. Дотогава учениците ще учат в сградата на бившия Социален учебно-професионален център, където са създадени необходимите условия.
         Неизпълнението на мероприятията от предписанията с удължен срок не създава пряк риск за здравето и безопасността на учениците и не е пречка за започване на учебната 2017/2018 г.
         Освен в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила, още в 3 учебни заведения в областта (ЦСОП – с. Ново село, община Велико Търново, ОУ „Хр. Ботев” – с. Беброво, община Елена и СУ „Н. Катранов“ – гр. Свищов) ще продължи извършването на ремонтни дейности предимно във физкултурни салони и след началото на учебната 2016/2017 г., но това няма да създаде пряк риск за живота и здравето на учениците и няма да доведе до нарушаване на нормалното протичане на учебния процес, т.к. същите ще приключат най-късно до средата на м. октомври, а дотогава занятията по физическа култура се провеждат на външните спортни площадки.
         Общата оценка е, че подготовката в учебните заведения е приключила и по-голямата част от тях са в много добро състояние, предвид на което на 15 септември 2017 година всички училища на територията на област Велико Търново ще започнат новата учебна година.
         РЗИ – Велико Търново ще продължи да осъществява систематичен и насочен здравен контрол в учебните заведения на областта, в т.ч. и по изпълнението на предписаните мероприятия.

(публикувано на 14.09.2017 г.)
Информация във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества, посочени в Приложение І на Регламент (ЕС) №98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в същия

         Регламент (ЕС) №98/2013 е нова европейска законодателна уредба, с която се установяват хармонизирани правила на ниво Европейски съюз по отношение предлагането на пазара на химични вещества и смеси, с които може да се злоупотреби за незаконно производство на взривни вещества (т.н. прекурсори). Целта е да се ограничи достъпа на масовия потребител до прекурсорите на експлозиви и да се предотврати възможността за производство на взривни вещества в домашни условия.

         Публикуваната информация е предназначена за икономическите оператори (всяко физическо или юридическо лице или публична организация, или група от такива лица и/или организации, което предоставя продукти или услуги на пазара), задълженията на които при предоставянето на прекурсори е да ги етикетират с етикет, на който ясно е указано, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.

         1. Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

         2. Примерна листовка за подпомагане, както на дейността на контролните органи, така и за информиране на заинтересованите лица

         3. Примерна листовка за подпомагане, както на дейността на контролните органи, така и за информиране на заинтересованите лица EN

         4. Листовка „Можете да промените нещата! Продавайте химични продукти отговорно“

         5. Листовка „Можете да промените нещата! Продавайте химични продукти отговорно“ EN

(публикувано на 19.01.2017 г.)

         Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества +359(02) 814 70 70
         http://www.gdbop.bg/bg/polezno

(публикувано на 07.09.2017 г.)
 

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.01 – 15.01.2018 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 2.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 20 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 20 случая (община В. Търново – 9, община Г. Оряховица – 6, община Златарица –1, община Лясковец – 2, община Павликени – 1, община Стражица – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 1 бр. до директора на Поделение „Пътнически превози“ – Горна Оряховица към „БДЖ – ПП“ ЕООД за извършване на учестен – ежемесечен контрол върху качествата на водата за питейно-битови цели от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ – ПП“ ЕООД по показателите на постоянния мониторинг и показателя „тетрахлоретен и трихлоретен“;
         в) заповеди – 2 бр. , от които 1 бр. за временно спиране ползването на вода за питейно-битови цели от шахтови кладенци №№1, 2 3 и 4, част от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ ПП“ ЕООД, гр. Г. Оряховица поради установено отклонение по показателя тетрахлоретен и 1 бр. за възстановяване на водоподаването от шахтови кладенци №№5, 6 и 7 на същата водоснабдителна система, след получени добри лабораторни резултати по показателя тетрахлоретен.

(публикувано на 16.01.2018 г.)


 

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.02 – 15.02.2018 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 0.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 23 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 23 случая (община В. Търново – 8, община Г. Оряховица – 4, община Елена –1, община Златарица –1, община Лясковец –2, община Павликени –1, община П. Тръмбеш –2, община Стражица - 4).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 19.02.2018 г.)


Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.03 – 15.03.2018 г.

         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 12.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в мониторинг на показатели от група А – 12.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в мониторинг на показатели от група Б – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 22 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 22 случая (община В. Търново – 12, община Г. Оряховица – 6, община Елена –1, община Павликени –1, община П. Тръмбеш –1, община Стражица – 1 ).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

(публикувано на 22.02.2018 г.)
Информация за дейността по държавния здравен контрол

         През месец февруари 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 397 проверки в обекти с обществено предназначение, 24 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 22 предписания и 3 заповеди.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.02 – 28.02.2018 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 0.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 37 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 25 случая (гр. В. Търново – 10, с. Балван – 1, гр. Г. Оряховица – 4, с. Първомайци – 1, с. Беброво – 1, с. Константин – 1, гр. Златарица – 1, гр. Лясковец – 1, с. Каранци – 1, гр. Овча Могила – 1, гр. Стражица – 1, с. Камен – 1, с. Сушица – 1;
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 10 случая (гр. В. Търново – 3, с. Стамболово – 1, гр. П. Тръмбеш – 2, с. Раданово -1, с. Камен – 2, гр. Бяла река - 1;
         - ВИРУСНИ МЕНИНГИТИ И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ – 2 случая (с. Майско – 1, гр. Павликени – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – няма;
         в) заповеди – няма.

         През месец януари 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” са извършени 8 проверки в обекти с обществено предназначение, 5 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 1 предписание и 2 заповеди.
         Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.01 – 31.01.2018 г.
         1. Населени места с режимно водоподаване – няма.
         2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 2.
         3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 6.
         4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показателите, включени в периодичния мониторинг – 0.
         6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.
         7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0.
         8. От тях не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода – 0 бр.
         9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници по микробиологични показатели – 0.
         10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
         11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания за същия период – 54 случая:
         - ЕНТЕРОКОЛИТИ – 47 случая (гр. В. Търново – 11, гр. Килифаво – 1, гр. Дебелец – 4, с. Присово – 1, с. Пчелище – 1, с. Ресен – 1, гр. Г. Оряховица – 10, с. Драганово – 1, с. Първомайци – 2, с. Горско ново село – 1, с. Калайджии – 1, гр. Лясковец – 2, с. Добри дял – 1, с. Михалци – 1, с. Лесичери – 1, гр. П. Тръмбеш – 1, гр. Стражица – 2, с. Камен – 1, с. Кесарево – 1, с. Асеново – 1, с. Бряговица – 2);
         - РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ – 3 случая (гр. В. Търново – 1, с. Ресен – 1, с. Присово – 1);
         - ВИРУСЕН ХЕПАТИТ ТИП А – 1 случай (с. Кесарево – 1);
         - ВИРУСНИ МЕНИНГИТИ И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ – 3 случая (гр. В. Търново – 2, гр. Стражица – 1).
         12. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.
         13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
         а) съставени актове – няма;
         б) издадени предписания – 1 бр. до директора на ППП - Горна Оряховица към „БДЖ – ПП“ ЕООД за извършване на учестен - ежемесечен контрол върху качествата на водата за питейно-битови цели от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ – ПП“ ЕООД по показателите на постоянния мониторинг и показателя тетрахлоретен;
         в) заповеди – 2 бр., от които 1 бр. за временно спиране ползването на вода за питейно-битови цели от шахтови кладенци №№1, 2, 3 и 4, част от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ ПП“ ЕООД, гр. Г. Оряховица поради установено отклонение по показателя тетрахлоретен и 1 бр. за възстановяване на водоподаването от шахтови кладенци №№5, 6 и 7 на същата водоснабдителна система, след получени добри лабораторни резултати по показателя тетрахлоретен.

(публикувано на 09.02.2018 г.)
На вниманието на работещите в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарски, фризьорски и козметични салони


         В ДВ бр. 87 от 31.10.2017 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ, бр. 57 от 2006 г.).
         Промените, с които трябва да са запознати работещите в цитираните обекти, са следните:
         - Предварителните и периодичните прегледи, освен от общо-практикуващ лекар (ОПЛ), може да се извършват и от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ;
         - Всяка новоиздадена лична здравна книжка (ЛЗК) се заверява и регистрира в регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождение на обекта, в който ще работи лицето, или по постоянния му адрес, след извършване на предварителните медицински прегледи и изследвания, т.е. не е необходимо представяне на удостоверение за настоящ адрес;
         - Заявление за услугата по заверяване и вписване в регистъра на ЛЗК (приложение №1а към чл. 4 ал. 4) може да бъде подадено на място в РЗИ или чрез лицензиран пощенски оператор. Заверената ЛЗК може да бъде получена на място в РЗИ, където е заявена, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор;
         - Периодичните медицински прегледи и изследвания се извършват веднъж годишно от датата на проведения първоначален преглед.
         Цитираните текстове от Наредбата влизат в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

(публикувано на 03.11.2017 г.)
НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, КОИТО РАБОТЯТ В ОБЕКТИ, ЗА ПЕРСОНАЛА НА КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

         В Държавен вестник брой 82 от 26.10.2012 г. е публикувано изменение и допълнение на Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.; изм.), което влиза в сила от деня на обнародването.
         Към предварителните медицински прегледи (преди постъпване на работа) и периодичните медицински прегледи (веднъж годишно) се предвиждат допълнително следните изследвания:
         - туберкулинов кожен тест на Манту за всички работещи в изброените по-горе обекти
         - бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство за работещите в изброените по-горе обекти, с изключение на бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
         Стойността на услугата за изследванията в РЗИ – Велико Търново, изискващи се от Наредба №15 от 2006 г., съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (обн. ДВ бр. 83 от 2007 г., посл. изм. ДВ бр. 81 от 2012 г.), е както следва:
         - за бактериологично изследване – 15 лв.
         - за паразитологично изследване – 11 лв.

 
РИСК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ СЪДЪРЖАЩИ nimesulide

         Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) разпространи информация относно риска от чернодробни увреждания по време на лечение с лекарствени продукти съдържащи nimesulide.
         С оглед намаляването му, Европейската комисия одобрява мерките за минимизиране на риска, предложени от Комитета за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHМP) на Европейската агенция по лекарствата като препоръчва:
                  - лекарствени продукти съдържащи nimesulide, трябва да се предписват само след внимателна преценка на общия риск за отделния пациент;
                  -лекарствени продукти съдържащи nimesulide, да се отпускат на пациенти само срещу представяне на рецепта, съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ);
                  - максималната продължителност на един курс на лечение да е 15 дни;
                  - да не се отпускат на пациенти с повишена температура и/или грипо-подобни симптоми, а при появата на такива лечението да бъде преустановено.
         Лекарствени продукти съдържащи nimesulide са: Амеолин, Аулин, Биолин, Енетра, Кокстрал, Нимед, Нимезил, Олгон.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        В бр. 106 от 10.12.2013 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (обн. ДВ, бр. 57 от 2006 г.). Съгласно промените в наредбата, всяка новоиздадена лична здравна книжка (ЛЗК) се заверява и регистрира в регионалната здравна инспекция по настоящ адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи. Заверяването на ЛЗК се извършва срещу представен документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето.
        Личните здравни книжки, издадени преди влизане в сила на наредбата, се заверяват и регистрират по гореописания ред, след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания.
        Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 година.
        Уведомяваме всички заинтересовани, че заверката и регистрацията на ЛЗК на лицата, работещи в посочените в наредбата обекти, с настоящ адрес на територията на област Велико Търново, ще се извършва в Приемния офис на РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №23, в редовното работно време от 8³º до 17ºº часа. Лице за контакт – Стоян Стефанов, тел. 062/ 614 331.