A- A+

Лабораторни изпитвания на храни, води, козметични продукти, химични вещества и други продукти и стоки от значение за здравето на човека

        Лабораторията е акредитирана от БСА по БДС EN ISO / IEC 17025 Сертификат за акредитация № 245 ЛИ / 28.02.2018 г. валиден до 28.02.2022 г.
Обхват на акредитация Заповед № А 65/28.02.2018 г.

Видове услуги

        І. Изпитвания на храни по химични и микробиологични показатели

                1. За безопасност
                2. За съответствие с технологична документация

        ІІ. Изпитвания на води по химични и микробиологични показатели

                1. Питейни води
                2. Повърхностни води
                3. Води от плувни басейни
                4. Минерални води

        ІІІ. Изпитвания на козметични продукти по химични и микробиологични показатели

Нормативна уредба:

        Лабораторните изпитвания се извършват по изискванията на Законите за води, храни, химикали и съответните Наредби към тях, Наредба 36 за изискванията към козметичните продукти, Европейски Регламенти, Директиви, ТД и др. нормативи.

Процедура

        Задължително при постъпване на проби / извадки се попълва  Заявление-образец на ЛИК (ФК 508-1) и  Фиш – справка за извършени услуги на ЛИК (ФК 508-2)   за вида на исканата услуга и се подава в приемния офис на ЛИК. При необходимост се провежда консултация с директора на дирекция „ЛИ” и чрез него със съответния експерт отговорен за извършване на конкретното изпитване, относно: вида на изпитване, пробовземане, метод за изпитване, срок на изпълнение, искания на клиента.
        Обслужващият офиса на дирекция „Лабораторни изследвания” приема пробата/извадката, придружена с необходимите документи – пробовземен протокол, техническа документация и др., след като се увери, че са спазени изискванията на пробовземането. Той регистрира извадката по определените правила, кодира я и я предава в лабораторията за изпитване. Клиентът получава протокол с резултат от изпитването от приемния офис срещу подпис.
        Срокът за изпълнение на услугите е до 14 работни дни от приемане на извадката за изпитване. В случай, че технологичното време изисква неговото удължаване, с клиента се извършва уточняване на промяната на срока, който може да бъде удължен до един месец. За удължаването на срока, заявителят се уведомява незабавно.

Такси

        Заплащането на услугите става при подаване на заявлението, съгласно Приложение № 4 на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето(обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.). Цената се заплаща предварително. В някои случаи - по изключение, се договаря със заявителя това да стане след извършване на услугата.