A- A+

Извършване на микроскопски, микологични, микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания

Микробиологични изследвания

Видове услуги

        І. Изследвания на материали по клинични показания
        1. Изследване на материали от дихателна система (носен, гърлен, назофарингеален секрет и устна кухина, храчка)
        2. Изследване на материали от генитална система (уретрален секрет, простатен секрет, еякулат, вагинален секрет)
        3. Изследване на стерилна урина за урокултура
        4. Изследване на ранев секрет
        5. Изследване на очен и ушен секрет
        6. Изследване на хемокултура
        7. Изследване на кърма
        8. Изследване на фецес (анален секрет)
        9. Изследване на Антистрептолизинов титър и ревматоиден фактор
        10. Извършване на биохимична идентификация на изолираните микроорганизми
        11. Изготвяне на антибиограма
        ІІ. Изследване на материали по епидемични показания
        1. Изследване на гърлен и назофарингеален секрет
        2. Изследване на фецес (анален секрет)
        3. Биохимични идентификация на изолираните микроорганизми
        4. Изготвяне на антибиограма
        ІІІ. Изследване на материали от външна среда
        1. Изследване на води за холерни и НАГ вибриони
        2. Изследване на материали от болнична и работна среда за патогенни и условно-патогенни микроорганизми

Процедура

         1. Материалите за изследване постъпват в съответната лаборатория (чревна, капкова, ООИ) с придружителна бележка “Искане за микробиологично изследване”, в която са отразени името, възрастта и адреса на пациента; диагнозата, датата на вземане на материала и неговия вид (секрет, урина и др.), както и името на изпращащия лекар. При изследвания на организирани колективи, материалите постъпват с придружителен списък на лицата.
         2. Материалите за изследване се регистрират, обработват и посяват на хранителни среди в зависимост от спецификата на търсените микроорганизми.
         3. Изолиране, идентифициране и уточняване на бактериите и отчитане на антибиограмите.
         Срокът за извършване на изследванията е:
                  - 3 дни – материали от дихателна система, урина, очен, ушен секрети, кърма, ранев секрет, фецес и анален секрет, материали от генитална система;
                  - 7 дни – изследване на хемокултура
                  - 14 дни – антистрептолизинов титър
                  - 1 ден – биохимична идентификация и антибиограма

Такси

        Заплащането на изследванията става при донасяне на материала в лабораторията, в която се определя цената, съгласно Приложение № 4 на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето(обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.). При нужда от допълнителни изследвания се доплаща при получаването на резултата. Изследванията по епидемични показания са безплатни.

        Микробиологичните лаборатории са обзаведени с необходимата апаратура и пособия (автоклави, термостати, стерилизатори, хладилници и др.). На интервал от 6 месеца се провежда външен контрол по качеството на лабораторната дейност и се издава сертификат за проведен успешно външен лабораторен контрол.

Вирусологични изследвания

Видове услуги

        І.Серологично изследване на вируси
        1.ХИВ (HIV Ag-Ab) -ЕLISA
        2.ХИВ-бърз тест
        3.Хепатит А (anti-HAV IgM)-ELISA
        4.Хепатит В (HBsAg)- ELISA
        5.Хепатит С (anti-HCV)- ELISA
        6.Грип- ELISA
        7.Грип-РЗХА
        8.Грип-бърз тест
        9.Рубеола- ELISA
        10.Рубеола-РЗХА
        11.Паротит- РЗХА
        ІІ. Серологично изследване на рикетсии и хламидии
        1.Хламидия трахоматис IgG
        2.Ку-треска ELISA
        3.Ку-треска РСК
        ІІІ Серологично изследване на бактерии
        1.Сифилис- ELISA
        2.Сифилис-ТПХА
        3.Сифилис-RPR

Процедура

         Персонално явяване в сектор "Вирусология" за вземане на проба. Уточняват се методът на изследване, срокът за получаване на резултатите и цената.

Такси

        Заплащането на извършените изследвания става предварително в касата на инспекцията, съгласно Приложение № 4 на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето(обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.).

        Сектор "Вирусология" участвува в системата за външен лабораторен контрол от въвеждането й и притежава сертификати за целия пакет от изследвания.

Паразитологични изследвания

Видове услуги

         І. Изследвания на материали по клинични показания
         1. Изследване на перианален отпечатък
         2. Насочено паразитологично изследване на оригинален материал от болен, след обогатяване и обработка (седиментация, флотация)
         3. Диференцирано оцветяване за доказване на паразити
         4. Трихомонална култура
         5. Определяне на антипаразитни антитела с реакция пасивна хемаглутинация (ехинококоза, трихинелоза, токсоплазмоза)
         6. Определяне на антипаразитни антитела с реакция ELISA (ехинококоза, токсоплазмоза)
         7. Вземане и приготвяне на намазка за паразитологично изследване

         ІІ. Изследване на материали по епидемични показания
         1. Изследване на перианален отпечатък
         2. Насочено паразитологично изследване за чревни хелминти и протозои

         ІІІ. Изследване на материали от външна среда
         1. Изследване на материали от среда в ОДЗ при откриване на опаразитеност в същите (скоч-лента)

Процедура

         1. Материалите за изследване постъпват в съответната лаборатория с придружителна бележка “Искане за паразитологично изследване”, в която са отразени името, възрастта и адреса на пациента; диагнозата, датата на вземане на материала и неговия вид, както и името на изпращащия лекар. При изследвания на организирани колективи, материалите постъпват с придружителен списък на лицата.
         2. Материалите за изследване се регистрират, обработват и изработват по съответната методика.

         Срокът за извършване на изследванията е:
                  - 5 часа – изследване на нативен препарат за паразити (перианален отпечатък);
                  - 24 часа – насочено паразитологично изследване на оригинален материал от болен, след обогатяване и обработка (седиментация, флотация);
                  - 24 часа – диференцирано оцветяване за доказване на паразити;
                  - 24 часа – трихомонална култура;
                  - 2 дни – определяне на антипаразитни антитела с реакция пасивна хемаглутинация (ехинококоза, трихинелоза, токсоплазмоза);
                  - 2 дни – определяне на антипаразитни антитела с реакция ELISA (ехинококоза, токсоплазмоза);
                  - 24 часа – вземане и приготвяне на намазка за паразитологично изследване.

Такси

        Заплащането на изследванията става при донасяне на материала в лабораторията, съгласно Приложение № 4 на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето(обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.). Изследванията по епидемични показания са безплатни.

        Паразитологичните лаборатории са обзаведени с необходимата апаратура и пособия (микроскопи, термостат, стерилизатори, хладилник и др.). На интервал от 6 месеца се провежда външен контрол по качеството на лабораторната дейност и се издава сертификат за проведен успешно външен лабораторен контрол.

 

        Лабораторните звена, извършващи медико-диагностични изследвания участват ежегодно в Националната система за външен контрол на качеството на работа по прилаганите медицински стандарти и притежават всички сертификати за съответните видове изследвания.