A- A+

Контрол на химични и физични фактори на жизнената среда

        Лабораторията е акредитирана от БСА по БДС EN ISO / IEC 17020 Сертификат за акредитация № 165 ОКА/30.06.2017 г. валиден до 30.06.2021 г.
Обхват на акредитация Заповед №А 227/30.06.2017 г.

Видове услуги

        І. Контрол на физични фактори в работна и битова среда

                1. шум
                2. микроклимат
                3. осветление

        ІІ. Контрол на прах и химични агенти

Нормативна уредба:

        Контролът се извършва по изискванията на съответните БДС, Наредби, Европейски Регламенти, Директиви и др. нормативи.

Процедура

        Заявление-образец на ОК А (ФК 7.1-01 ОК А-13) и  Фиш – справка за извършени услуги на ОК А (ФК 7.1-03 ОК А-13) за вида на исканата услуга се попълва и подава в приемния офис на дирекция „Лабораторни изследвания”. При необходимост се провежда консултация с директора на дирекция „ЛИ” и чрез него със съответния експерт, отговорен за извършване на дейността, относно: вида на измерванията, метод на определяне, осигуряване на условия на пробовземане, срок на изпълнение, искания на клиента.
        Обслужващият офиса на дирекция „Лабораторни изследвания" приема заявката, регистрира я по определените правила, кодира я и я предава на директора на дирекцията за включване в седмичния график. Сътрудниците на ОК А провеждат измерванията, спазвайки утвърдения график. Клиентът получава Сертификат за контрол от приемния офис срещу подпис.
        Срокът за изпълнение на услугите е до 14 работни дни от приемане на заявката. В случай, че възникнат обстоятелства, изискващи неговото удължаване, се извършва уточняване на промяната с възложителя, като удължаването на срока може да бъде до един месец. За удължаването на срока, заявителят се уведомява незабавно.

Такси

        Заплащането на услугите става при подаване на заявлението, съгласно Приложение № 4 на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето(обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.). Цената се заплаща предварително. В някои случаи - по изключение, се договаря със заявителя това да стане след извършване на услугата.